top of page

Obecné informace

Jiří Valášek M.A., MBA je psycholog poskytující terapie jak v českém, tak anglickém jazyce. Terapie jsou možné buď osobně, nebo popřípadě elektronicky (např. Skype).

Délka a povaha terapeutického procesu se může lišit na základě stylu terapeuta, klienta ale také na základě složitosti problému či situace. Během terapie se používá tzv. eklektický model, což znamená kombinaci psychologických přístupu, které terapeut uzná jako nejvhodnější k řešení momentální situace. Všechny přístupy jsou založeny na vědeckých výzkumech z oblasti psychologie a sociálních věd.

Terapie skýtá výrazné benefity ale i jistá rizika. Často zahrnuje diskutování nepříjemných aspektů vašeho života, či vybavování si nepříjemných vzpomínek. Rizika proto někdy mohou, ale nemusí, zahrnovat prožitky následujících pocitů, které nemusí být vždy příjemné: smutek, vina, vztek, frustrace, osamocení, bezmocnost. To může často vést k pocitům „horším než před začátkem terapie“. Tyto pocity bývají však většinou krátkodobé. Zároveň prožitek těchto pocitů může přinést dlouhodobé výhody ve formě redukce negativních pocitů, zlepšení vyrovnávacích mechanismů či konfliktech ve vztazích. Nicméně, toto nemůže být zaručeno. Dlouhodobé vědecké výzkumy však ukazují, že většina lidí z terapií profituje.

Terapie

Terapie samotná je velmi individuální a nelze generalizovat přesně její průběh. Terapie trvá 50 minut a obvykle se doporučuje, minimálně ze začátku, pravidelný čas 1x týdně. Délka a četnost terapií však záleží na mnohých faktorech, ale především na přání klienta, popřípadě domluvě s terapeutem.

Pro osobní terapie je důležité dorazit v domluveném čase. Pokud dorazíte dříve, je možné, že budu stále s klientem před vámi. Pokud dorazíte později, bohužel stále platí domluvený čas, neboť je možné, že po vás přijde další klient a tím pádem vám nemohu kompenzovat čas zpoždění. Zároveň, pokud dorazíte později, poplatek za terapii nebude zredukován o zpožděný čas. V případě online terapií budu čekat 10 minut po zahájení terapie, než budu účtovat storno poplatky. 

Poprosím vás o zdržení se používání mobilních telefonů během terapie a také jejich ztišení.

V případě online terapií vám budu volat v domluvený čas. Pokud budete mít zpoždění, nemohu vám bohužel kompenzovat zpožděný čas prodloužením ani finančně. Online video programy jsou komunikační nástroje pro audio a video komunikaci, které jsou provozovány společnostmi 3. strany spolu s jejich pravidly důvěrnosti a ochrany soukromí, za něž terapeut nenese žádnou odpovědnost. Zároveň tyto programy používají internet, který je veřejný prostor, což samo o sobě přináší jistá rizika. Ochrana soukromí a důvěrnosti se tedy řídí pravidly poskytovatele internetu, poskytovatele softwaru, či internetu obecně. Jako s ostatní internetovou komunikací, cokoliv může být 3. stranou nahráváno, čteno, či jiným způsobem distribuováno. Terapeut nemá nad tímto žádnou kontrolu a nemůže tím pádem přijmout odpovědnost za jakékoliv poškození či nepříjemnosti tímto způsobené.

 

Poplatek

50 minutová terapie stojí 2 000 kč. Platby jsou přijímány buď v hotovosti, nebo převodem na účet.

Číslo účtu: 3243888001 / 5500

Pokud budete platit v hotovosti, poprosím vás o přesnou částku.

 

Zrušení terapie

V případě vaší nepřítomnosti na terapii bez zrušení termínu 24 hodin předem, vám budu nucen účtovat plnou částku. To platí i v případě online terapií.

 

Ochrana soukromí

Obecně, ochrana soukromí veškeré komunikace mezi klientem a terapeutem je zákonem chráněná a žádná informace o klientovi nemůže být sdělena bez jeho/jejího písemného souhlasu. To zahrnuje také samotný fakt, že je klientem terapie. Ochrana soukromí má však výjimku v případě, že je podezření, že by klient mohl představovat riziko sobě nebo okolí. V takovém případě se mohou podniknout ochranné kroky, jako například kontaktování policie, vyhledání hospitalizace či kontaktování člena rodiny. Kdyby však k takové situaci došlo, klient bude předem dostatečně informován spolu s vysvětlením, proč je to nezbytné.

Ochrana soukromí je důležitá a svět je malé místo, proto bych chtěl upozornit, že pokud se někde potkáme na veřejnosti, je na vás, pokud mě budete chtít pozdravit. Budu respektovat vaše rozhodnutí. Pokud mě pozdravíte, odpovím, ale pokud se necítíte, samozřejmě to chápu a respektuji. Pokud se mě rozhodnete pozdravit a budu někým doprovázen, v zájmu zachování vašeho soukromí vás nebudu představovat.

Občas se stává, že při různých situacích sdílím část problému svých klientů, nicméně speciální péče je věnována tomu, aby se klient nedal nijak identifikovat a nikdy neprozradím, kterého klienta se to týká. Jde spíše o používání demonstrativních situací, které často i při terapiích pomáhají ostatním.

Pokud během terapie vzniknou jakékoliv poznámky, budou bezpečně uloženy s přístupem pouze terapeuta.

General Data Protection Regulation

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) je správcem vašich údajů Váš terapeut, v tomto případě Jiří Valášek, MA, MBA.

Osobní údaje jsou zpracovávány v následujícím rozsahu: jméno, email, telefonní číslo, (případně vaše fakturační údaje, chcete-li vystavit fakturu, dále také případně vaše adresa či kontakt pro případ nouze), a to pouze za účelem poskytování služeb dle uzavřeného kontraktu.

Tyto údaje jsou pro vykonávání zmiňovaných služeb nutné pro domlouvání termínu, jejich přesouvání či rušení.

Tyto údaje zpracovává pouze sám terapeut a nejsou zpřístupněny žádné třetí osobě.

Na základě uvedených zákonů mají klienti právo přístupu k těmto osobním údajům a na opravu těchto údajů, jakož i další práva, stanovená v  §21 zákona č.101/2000 Sb.

Pokud jsou pořizovány poznámky, nejsou nikdy dostupné třetím osobám. Tím, že nemáme smlouvy se zdravotními pojišťovnami, není vedena žádná zdravotnická dokumentace.

Podpisem níže souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů pro účely v tomto dokumentu zmíněné. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět.

Souhlas s terapií

Děkujeme za odeslání!

bottom of page