top of page

Obecné informace

Délka a povaha terapeutického procesu se může lišit na základě stylu terapeuta, klientů ale také na základě složitosti problému či situace. Během terapie se používá tzv. eklektický model, což znamená kombinaci psychologických přístupu, které terapeut uzná jako nejvhodnější k řešení momentální situace. Všechny přístupy jsou založeny na vědeckých výzkumech z oblasti psychologie a sociálních věd.

Terapie skýtá výrazné benefity ale i jistá rizika. Často zahrnuje diskutování nepříjemných aspektů vašeho života, či vybavování si nepříjemných vzpomínek. Rizika proto někdy mohou, ale nemusí, zahrnovat prožitky následujících pocitů, které nemusí být vždy příjemné: smutek, vina, vztek, frustrace, osamocení, bezmocnost. To může často vést k pocitům „horším než před začátkem terapie“. Tyto pocity bývají však většinou krátkodobé. Zároveň prožitek těchto pocitů může přinést dlouhodobé výhody ve formě redukce negativních pocitů, zlepšení vyrovnávacích mechanismů či konfliktech ve vztazích. Nicméně, toto nemůže být zaručeno. Dlouhodobé vědecké výzkumy však ukazují, že většina lidí z terapií profituje.

U párových terapií je důležitým pravidlem, že terapeut se nemůže s klienty setkávat jednotlivě během trvání párové terapie, ale vždy s oběma. Zároveň je vhodné při komunikaci komunikovat stejně s oběma zúčastněnými (například emailová komunikace jde všem). 

Terapie

Terapie samotná je velmi individuální a nelze generalizovat přesně její průběh. Terapie trvá 100 minut a obvykle se doporučuje, minimálně ze začátku, pravidelný čas 1x  měsíčně. Délka a četnost terapií však záleží na mnohých faktorech, ale především na přání klientů, popřípadě domluvě s terapeuty.

Pro osobní terapie je důležité dorazit v domluveném čase. Pokud dorazíte dříve, je možné, že budeme stále s klientem před vámi. Pokud dorazíte později, bohužel stále platí domluvený čas, neboť je možné, že po vás přijde další klient a tím pádem vám nemůžeme kompenzovat čas zpoždění. Zároveň, pokud dorazíte později, poplatek za terapii nebude zredukován o zpožděný čas.

Poprosíme vás o zdržení se používání mobilních telefonů během terapie a také jejich ztišení.

Poplatek

100 minutová párová terapie stojí 3000 kč. Platby jsou přijímány buď v hotovosti, nebo převodem na účet nebo kartou přes internet.

Číslo účtu: 

Pokud budete platit v hotovosti, poprosíme vás o přesnou částku.

 

Zrušení terapie

V případě vaší nepřítomnosti na terapii bez zrušení termínu 48 hodin předem, vám budeme nuceni účtovat plnou částku. To platí i v případě online terapií.

 

Ochrana soukromí

Obecně, ochrana soukromí veškeré komunikace mezi klientem a terapeutem je zákonem chráněná a žádná informace o klientovi nemůže být sdělena bez jeho/jejího písemného souhlasu. To zahrnuje také samotný fakt, že je klientem terapie. Ochrana soukromí má však výjimku v případě, že je podezření, že by klient mohl představovat riziko sobě nebo okolí. V takovém případě se mohou podniknout ochranné kroky, jako například kontaktování policie, vyhledání hospitalizace či kontaktování člena rodiny. Kdyby však k takové situaci došlo, klient bude předem dostatečně informován spolu s vysvětlením, proč je to nezbytné.

Ochrana soukromí je důležitá a svět je malé místo, proto bychom Vás chtěli upozornit, že pokud se někde potkáme na veřejnosti, je na vás, pokud nás budete chtít pozdravit. Budeme respektovat vaše rozhodnutí. Pokud nás pozdravíte, odpovíme, ale pokud se necítíte, samozřejmě to chápeme a respektujeme. Pokud se nás rozhodnete pozdravit a budeme někým doprovázeni, v zájmu zachování vašeho soukromí vás nebudeme představovat.

Občas se stává, že při různých situacích sdílíme části problému svých klientů, nicméně speciální péče je věnována tomu, aby se klienti nedali nijak identifikovat a nikdy neprozradíme, kterého klienta se to týká. Jde spíše o používání demonstrativních situací, které často i při terapiích pomáhají ostatním.

Pokud během terapie vzniknou jakékoliv poznámky, budou bezpečně uloženy s přístupem pouze terapeuta.

General Data Protection Regulation

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) je správcem vašich údajů Váš terapeut, v tomto případě Jiří Valášek, MA, MBA. a Mgr. Barbora Čeledová. 

Osobní údaje jsou zpracovávány v následujícím rozsahu: jméno, email, telefonní číslo, (případně vaše fakturační údaje, chcete-li vystavit fakturu, dále také případně vaše adresa či kontakt pro případ nouze), a to pouze za účelem poskytování služeb dle uzavřeného kontraktu.

Tyto údaje jsou pro vykonávání zmiňovaných služeb nutné pro domlouvání termínu, jejich přesouvání či rušení.

Tyto údaje zpracovává pouze sám terapeut a nejsou zpřístupněny žádné třetí osobě.

Na základě uvedených zákonů mají klienti právo přístupu k těmto osobním údajům a na opravu těchto údajů, jakož i další práva, stanovená v  §21 zákona č.101/2000 Sb.

Pokud jsou pořizovány poznámky, nejsou nikdy dostupné třetím osobám. Tím, že nemáme smlouvy se zdravotními pojišťovnami, není vedena žádná zdravotnická dokumentace.

Podpisem níže souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů pro účely v tomto dokumentu zmíněné. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět.

Souhlas s terapií

bottom of page